Čepujeme

Budweiser Budvar prémiový ležák 0,5 l za 35 kč

 

 

Domácí  limonády

1 l=40 kč

 

Vítejte U Svídů

Na úvodní stránce se dozvíte co je u nás nového, aktuální program, připravované akce a party.

Každý pracovní den vaříme více druhů menu včetně polévky a čerstvého pečiva.Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu

1. Prodávající, který uskutečňuje internetový prodej výrobků kupujícím na území České republiky na základě těchto prodejních podmínek, je obchodní firma BourákClub.CZ, Rostislav Svída, IČO:48915700 se sídlem Nádražní 290,67167 Hrušovany nad Jevišovkou.

2. Kupující - spotřebitel po seznámení s internetovým katalogem a nabídkou prodávajícího, si vybere zboží nabízené v aktuálním internetovém katalogu a nabídce prodávajícího a vybrané zboží, o jehož zakoupení má zájem, objedná u prodávajícího pomocí objednávky - objednávkového formuláře.

3. Objednávky - objednávkové formuláře mohou být zasílány po celý kalendářní rok, a to 24 hodin denně. Základní podmínkou přijetí objednávky je správně vyplněný objednávkový formulář zaslaný firmě  BourákClub.CZ  Objednávkové formuláře, které budou vyplněny nesprávně či neúplně, nelze považovat za řádnou objednávku. Firma BourákClub.cz přijímá objednávky od osob starších 18 let, s bydlištěm na území České republiky. Prodávající  si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které budí podezření o zneužití internetového prodeje neoprávněnými osobami (například takové objednávky, které neobsahují telefon či adresu elektronické pošty, kde by bylo možné objednávku potvrdit či ověřit).

4. Objednávku, přijetí objednávkového formuláře bude obratem potvrzena na uvedený email kupujícího.

5. Nabídku činí prodávající pomocí internetových katalogů, internetové nabídky.  Ceny výrobků  jsou uváděny v českých korunách. V kupní ceně je zahrnuta i DPH v příslušné výši.

6. Doprava a platba za zboží je popsána v postupu při objednání zboží z košíku v internetovém obchodě BourákClub.cz . Ceny jsou popsány bez dalších skrytých poplatků. O jiném způsobu dodávky a platby za zboží se lze vzájemně dohodnout.

Prodávající si vyhrazuje právo požadovat zaplacení zboží a veškerých nákladů, spojených z dopravou objednávky na místo určení, předem.

Česká pošta dodává zboží pouze během pracovních dnů, (tj. mimo sobot, nedělí a během státních svátků).

Doprava BourákClub.cz.cz rozváží zboží po vzájemné dohodě s kupujícím.

V případě opožděné dodávky zboží způsobené například přechodným nedostatkem objednaného zboží ve skladu, bude kupující bez prodlení informován  prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

Zboží je dodáváno v běžných obalech, do kterých zboží balí výrobce. Se zbožím bude kupujícímu - spotřebiteli dodán návod k obsluze, záruční list, pokud to povaha věci - zboží vyžaduje, a další listiny, které jsou rozhodné pro použití a nakládání s výrobkem. Rovněž bude předána faktura s náležitostmi daňového dokladu.

Spotřebitel - kupující, případně jiná osoba, která je určena k převzetí zboží spotřebitelem - kupujícím, je povinna potvrdit přepravci - přepravní službě převzetí zboží včetně všech dokladů.

V případě uskutečnění hromadné objednávky, tj. objednávky - objednávkového formuláře s více druhy zboží či s větším počtem zboží, si prodávající  vyhrazuje právo zaslat - dodat zboží po částech, tedy ve více balících.

7. Za objednané zboží - výrobky dodané prodávajícím je kupující - spotřebitel povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu - cenu zboží, která je uvedena v aktuálním internetovém katalogu prodávajícího, a to platného ke dni doručení objednávky kupujícího-spotřebitele, prodávajícímu.

8. Předáním objednaného zboží kupujícímu - spotřebiteli (resp. osobě, která k tomu byla zmocněna spotřebitelem) a převzetím tohoto zboží a zaplacením kupní ceny kupujícím - spotřebitelem (resp. osobou, která k tomuto byla zmocněna spotřebitelem) dochází k uzavření kupní smlouvy o prodeji spotřebitelem objednaného zboží za kupní cenu, která je uvedena v aktuálním internetovém katalogu prodávajícího, který je platný ke dni doručení objednávky spotřebitele prodávajícímu. Kupní cena s příslušnou sazbou DPH je pak uvedena i v předané faktuře. Vlastnické právo k objednanému zboží a nebezpečí nahodilé zkázy přechází na kupujícího - spotřebitele úplným zaplacením vyfakturované kupní ceny. Pokud byla kupní cena zaplacena před dodáním zboží, pak vlastnické právo ke zboží a nebezpečí nahodilé zkázy přechází na kupujícího - spotřebitele až předáním a převzetím dodaného zboží.

9. Prodávající  tímto výslovně poučuje ve smyslu ustanovení § 53 odstavec 7 občanského zákoníku kupujícího - spotřebitele o jeho právu odstoupit od kupní smlouvy o prodeji objednaného zboží do 14 dnů od převzetí tohoto zboží. V takovém případě je nutné písemné odstoupení od kupní smlouvy zaslat v této lhůtě na adresu sídla firmy BourákClub.cz.

V takovém případě je kupující - spotřebitel bez zbytečného odkladu povinen vrátit jemu dodané zboží na adresu firmy BourákClub.cz, a to pomocí přepravní služby, která zboží dodala zákazníkovi - spotřebiteli. Předpokladem vrácení spotřebitelem zaplacené kupní ceny za objednané zboží přitom je, aby zboží bylo vráceno prodávajícímu nepoškozené včetně všech součástí a veškerého příslušenství a to bez zbytečného odkladu. U kosmetických výrobků z hygienických důvodů nesmí dojít k porušení či odstranění obalu z výrobku. Kupní cena bude v případě splnění shora uvedeného vrácena kupujícímu-spotřebiteli nejpozději do 30 dnů ode dne doručení odstoupení prodávajícímu.

V případě odstoupení kupujícího-spotřebitele od kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

10. Záruční podmínky:

Reklamace je možno uplatnit osobně nebo prostřednictvím komunikačních sítí.

Poskytování záruky, délka záruční doby a vyřizování reklamací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona na ochranu spotřebitele a dalšími právními předpisy, které tuto oblast upravují.

Záruka se netýká optických změn, které vzniknou běžným používáním, které neovlivní funkční schopnost výrobků. Netýká se též vad, které vznikly neodborným a nevhodným zacházením ze strany kupujícího či v rozporu s návodem k použití, a dále škod vzniklých vinou kupujícího. Prodávající je oprávněn po zahájení reklamačního řízení zkoumat zakoupení výrobku přímo u prodávajícího a datum tohoto zakoupení. Posuzování nabytí výrobku vychází z žádosti o předložení např. kupní smlouvy, dodacího listu, záručního listu, nebo o prokázání této skutečnosti svědeckou výpovědí či jiným způsobem.

Prodávající – firma BourákClub.cz odpovídá za vady dodaného zboží pouze v případech, pokud kupující - spotřebitel nepoužíval zboží v rozporu s návodem k obsluze, případně v rozporu s pokyny prodávajícího.

Reklamace týkající se rozdílného vnějšího vzhledu dodaného zboží od vzhledu zboží uvedeného na internetových stránkách, který je dán chybným nastavením parametru monitoru kupujícího - spotřebitele nejsou důvodem pro vrácení zboží a řádné uplatnění reklamace.

Reklamace týkající se mechanického poškození způsobeného přepravou zboží jsou akceptovány pouze v případě, že kupující - spotřebitel na ně upozorní při dodávce zboží a v přítomnosti pracovníka přepravní služby. Podmínkou úspěšné reklamace je sepsání zprávy o poškození, která je vypracována a podepsána kupujícím a pracovníkem přepravní služby.

Záruční podmínky, informace o záruce, o záručním servisu jsou uvedeny podrobně v záručním listě, který je předán kupujícímu - spotřebiteli při dodávání objednaného zboží.

11. Kupující - spotřebitel odesláním vyplněné objednávky - objednávkového formuláře prodávajícímu dává dobrovolně tímto v souladu s ust. § 5, odst. 2, 4, 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů na dobu neurčitou souhlas prodávajícímu společnosti  se zpracováním osobních údajů kupujícího, a to titulu, jména, příjmení, data narození či rodného čísla, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, v databázi prodávajícího pro jeho potřeby za účelem evidence smluv, účetní evidence, za účelem statistického vyhodnocení prodeje a uzavřených smluv a za účelem zasílání nových nabídek a katalogů kupujícímu formou dopisu, sms a e-mailu. Prodávající se zavazuje, že k osobním údajům budou mít přístup pouze zaměstnanci, kteří se písemně zavázali zachovávat mlčenlivost o osobních údajích kupujících a o bezpečnostních opatřeních týkajících se ochrany osobních údajů. Kupující potvrzuje, že ho prodávající poučil o jeho právech stanovených zákonem č. 101/2000 Sb, a to zejména o právu přístupu k osobním údajům, právu na ochranu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v §21 citovaného zákona. Kupující tento uvedený souhlas v plném rozsahu dává i pro smluvní partnery prodávajícího, a to konkrétně reprezentanty prodávajícího, za účelem nabídky dalšího zboží prodávajícího.

Výše uvedené platí pouze pro registrované zákazníky internetového obchodu SvídaClub.cz.

12. Shora uvedené obchodní podmínky internetového obchodu tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, která vznikne v rámci internetového prodeje mezi prodávajícím  a kupujícím - spotřebitelem. Kupující - spotřebitel tyto obchodní podmínky internetového obchodu v plném rozsahu a bez výhrad akceptuje zasláním vyplněné objednávky - objednávkového formuláře prodávajícímu. Jakékoliv odchylky, změny či doplnění těchto obchodních podmínek internetového obchodu musí prodávající a kupující - spotřebitel dohodnout v písemné podobě, a to před odesláním objednávky, objednávkového formuláře.

Tyto obchodní podmínky internetového obchodu neplatí a nevztahují se na prodej zboží podnikatelům pro jejich podnikatelské účely.